คณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครจิตอาสา โรงพยาบาลราชบุรี

คณะกรรมการที่ปรึกษาบริหารชมรมอาสาสมัครจิตอาสา โรงพยาบาลราชบุรี
1. นายแพทย์ประสิทธิ์     นิพัทธสัจก์
2. นายแพทย์สัมพันธ์     สกุณา
3. พ.อ.เชิด    วงษ์ไทย
4. คุณอ่อนศรี    ธไนศวรรยางค์กูล
5. คุณธงชัย    นิลน้ำเพชร
  
คณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครจิตอาสา โรงพยาบาลราชบุรี
1.  พ.ท.เสริมชัย    อื้อประเสริฐ                                                         ประธานกรรมการ
2.  คุณกิจพัฒน์     เรืองช่วย                                                                รองประธานกรรมการ
3.  คุณส่อง    วงศ์เพิ่มเจริญ                                                                รองประธานกรรมการ
4.  คุณนราทิพย์    ศรีเมธากุล                                                             เหรัญญิก
5.  พ.อ.สมวุฒิ      เพ็ญวันศุกร                                                           ปฏิคม
6.  คุณอารมณ์      บุณฑริก                                                                 นายทะเบียน
7.  คุณกิจพัฒน์     เรืองช่วย                                                               ประชาสัมพันธ์และพิธีการ
8.  คุณวิภารัตน์     ทองอุดม                                                               ประชาสัมพันธ์และพิธีการ
9.  ร.ต.ขวัญชัย      ศรีสันต์                                                                 นันทนาการ
10. คุณครองจันทร์    ชูชีพ                                                                นันทนาการ
11. ร.อ.บำรุง    สกุลปั้นเงิน                                                               สวัสดิการ
12. คุณปัณฑารีย์    อ้นทอง                                                                หัตถกรรมสร้างสรรค์
13. คุณนิธยา    ราชนิชยากร                                                              หัตถกรรมสร้างสรรค์
14. คุณสคราญ     คงรินทร์                                                                หัตถกรรมสร้างสรรค์
15. คุณเริงนันท์    ไทยจำเนียร                                                          หัตถกรรมสร้างสรรค์
16. คุณประจวบ    วงศ์เพิ่มเจริญ                                                       เลขานุการ
17. คุณส่อง    วงศ์เพิ่มเจริญ                                                               ผู้ช่วยเลขานุการ        .
ชมรมอาสาสมัครจิตอาสา โรงพยาบาลราชบุรี อาสาสมัครทำงานด้วยจิตสาธารณะ (กุศลจิต) ร่วมกับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ โดยยึดอุดมการณ์เมตตาธรรม มิตรภาพบำบัดต่อเพื่อนมนุษย์ ภายใต้หลักหัวใจเดียวกัน (ใจเขาใจเรา) ช่วยเหลือเกื้อกูล ดุจบิดามารดา หรือญาติมิตรที่มีต่อผู้ป่วย