ทำเนียบจิตอาสา โรงพยาบาลราชบุรี

1.นายแพทย์สัมพันธ์  สกุณา  (2537)
2.นายแพทย์ประสิทธิ์  นิพัทธสัจก์  (2539)
3.คุณอ่อนศรี  ธไนศวรรยางกูล  (2542)
4.คุณณัฐชัย กฤตัญชลีย์  (20สค.2544)
5.คุณลาวัลย์  ประทุม  (20สค.2544)
6.คุณพงษ์ลดา  ศรีหนูสุด  (20สค.2544)
7.คุณปัณฑารีย์  อ้นทอง  (20สค.2544)
8.คุณเพ็ญจันทร์  วิชัยโชติ  (20สค.2544)
9.พ.อ.เชิด  วงษ์ไทย  (20สค.2544)
10.คุณครองจันทร์  ชูชีพ  (20สค.2544)
11.พ.ท.ชาญ  แจ่มโอภาส  (20สค.2544)
12.คุณศรีเสวก  แจ่มชัดใจ  (20สค.2544)
13.คุณสำอางค์  สุวรรณะ  (20สค.2544)
14.ร.ต.สุวิทย์  สุทธิบุตร  (20สค.2544)
15.คุณอมรา  วีณิน  (20สค.2544)
16.คุณกรรณิการ์  แผ้วนพศุกร์  (20สค.2544)
17.พ.ต.คำรพ มุสิกา (20สค.2544)
18.คุณชมพูนุช  พระเลิศแก้ว (20สค.2544)
19.พ.อ.ถวิล  ศรีหนูสุด (20สค.2544)
20.จ.ส.อ.ประสิทธิ์  ทองยงค์ (20สค.2544)
21.คุณเมธี  วินันท์ (20สค.2544)
22.พล.ต.ต.สังเวียน  สุขโข (20สค.2544)
23.คุณวิสุดา  นิลนพคุณ (20สค.2544)
24.คุณเจริญ เพชรลูก (20สค.2544)
25.คุณแสวง  นิลภูมิ (20สค.2544)
26.พ.ท.อรุณ  ศรีมงคล (20สค.2544)
27.คุณระเบียบ  มาตระราช (20สค.2544)
28.คุณจิรภา  แก้วจินดา (20สค.2544)
29.คุณศรีอุทัย พัฒนโยธิน (20สค.2544)
30.คุณปราณี  มุสิกา (20สค.2544)
31.คุณสุภาพร ดอนสีคุ้ม (20สค.2544)
32.คุณนิภาพร เดวิดสัน (20สค.2544)
33.คุณสมเกื้อ  ศรีมงคล (20สค.2544)
34.นพ.อภิรักษ์ เลิศสุวรรณโรจน์ (20สค.2544)
35.คุณทองคำ  กงเกตุ (1ตค.2548)
36.คุณส่อง  วงศ์เพิ่มเจริญ (5เมย.2550)
37.คุณประจวบ  วงศ์เพิ่มเจริญ (11เมย.2550)
38.คุณชินาภา  เพ็ชรสุวรรณ (11เมย.2550)
39.คุณอารมณ์  บุณฑริก (20เมย.2550)
40.คุณโชติ พลายโถ (5ตค.2550)
41.คุณสมบูรณ์ สมบุญจร (2มิย.2550)
42.คุณปริญญา ศรีสวัสดิ์ (2กย.2550)
43.คุณสมลักษณ์ คณารักษ์สันติ  (21กย.2550)
44.คุณนราทิพย์ ศรีเมธากุล  (15ตค.2550)
45.คุณสคราญ  คงรินทร์  (15ตค.2550)
46.คุณพาขวัญ  แสนสวาท  (15ตค.2550)
47.คุณสุพัฒน์   สีหาพงษ์  (15ตค.2550)
48.คุณทองสุข  แซ่เจีย (28เมย.2551)
49.คุณปณิตา จิตรจวง (26มิย.2551)
50.คุณปฐม ไทรเล็กทิม (23กค.2551)
51.คุณพวงผกา สุดแก้ว (9ตค.2551)
52.คุณสุพรรณ์  สระประไพ (9ตค.2551)
53.คุณชมพูนุท  ศิลปะสอน (1พย.2551)
54.คุณเริงนันท์ ไทยจำเนียร (1พย.2551)
55.พ.ท.เสริมชัย อื้อประเสริฐ (18พย.2551)
56.คุณธงชัย  นิลน้ำเพชร (27กพ.2552)
57.ร.ต.สมชัย พุททานนท์ (1ธค.2552)
58.คุณวรรธนภรณ์ คุตตวัส (13มีค.2553)
59.คุณจินตนา เมธีรรมวิทย์ (30มีค.2553)
60.คุณปณิธาน ถิรมงคล (18พค.2553)
61.คุณพรรษกฤช วรุณไพศาล (23มิย.2553)
62.คุณกรวรรณ มาตระกูล (19กย.2553)
63.คุณรัตติยา โมฬี (28กย.2553)
64.ร.ต.ขวัญชัย ศรีสันต์ (19ตค.2553)
65.พ.อ.สมวุฒิ เพ็ญวันศุกร์ (17พย.2553)
66.คุณสุกัญญา ทองพูล (17พย.2553)
67.คุณณัฐณี วิภาสกตัญญู (1ธค.2553)
68.คุณกมลาลักษณ์ โรจนพรอนันต์ (23ธค.2553)
69.คุณสิริมา เวชพานิช (23ธค.2553)
70.คุณนิธยา  ราชนิชยากร (23ธค.2553)
71.คุณโสภณ ถิรมงคล (18มค.2554)
72.คุณศรีจิตต์ สร้างเอี่ยม (19มค.2554)
73.คุณรุ่งอรุณ จิโรภาส (10กพ.2554)
74.คุณชำนาญ จันทร์นาคา (14กพ.2554)
75.คุณกิจพัฒน์ เรืองช่วย (3มีค.2554)
76.คุณจุทิชา น้อยผา (8มีค.2554)
77.คุณอัจจิมา แซ่เอี้ยว (6พค.2554)
78.คุณวราวดี วิลาเลิศ (15พค.2554)
79.คุณรจพร เรืองช่วย (13มิย.2554)
80.คุณเพ็ญนภา แย้มปลื้ม (13มิย.2554)
81.คุณนภาพร โพธิสวัสดิ์ (22มิย.2554)
82.คุณวิภารัตน์ ทองอุดม (12กค.2554)
83คุณประไพ ทันการ (6กย.2554)
84.คุณนัยนา แจ้งพลอย (13กย.2554)
85.คุณรภัทภร ชำนาญนาวา (13กย.2554)
86.คุณภคอร ชมศรีเมฆ (13กย.2554)
87.คุณสุธามาศ  แสงศิลา (13กย.2554)
88.คุณอุทัย ดือขุนทด (13กย.2554)
89.คุณธาดา จิตตอำไพ (13กย.2554)
90.รอ.บำรุง สกุลปั้นเงิน (13กย.2554)
91.ร.ต.ต.ชัยพันธ์ เกิดสังวร (16กย.2554)
92.คุณอุไร  คล้ายแสงจันทร์ (17กย.2554)
93.คุณกนกกาญจน์  ทองพรหม (22กย.2554)
94.คุณนิภา  ชิงชัย (25ตค.2554)
95.คุณชมพู่  รุ่งเรือง  (25ตค.2554)
96.ร.ต.ทำนอง วงษ์พันธ์  (15พย.2554)
97.คุณสัณธินี  ไบ่ประกอบทรัพย์  (15พย.2554)
98.คุณนฤมล บุญนำ  (17พย.2554)
99.คุณสมศรี ดำรงรถการ  (21พย.2554)
100.คุณทองใส พงค์ธเนศวร  (2กพ.2555)
101.คุณนงลักษณ์ เรียงรัตน์ (10มีค.2555)
102.คุณสุมาลี แสงสุขศรี  (10มีค.2555)
103.คุณสุมาลี  หงส์ทอง  (10มีค.2555)
104.คุณเกตุทิพย์  พุทธอร่าม  (10มีค.2555)
105.คุณชนากรรณ์ โพธิ์พุทธประสิทธิ์  (13มีค.2555)
106.คุณอัญชัน อภิชนพงศกร (2เมย.2555)
107.คุณอภิดล  ภาคบงกช (2เมย.2555)
108.คุณกิตติ กรรณสูตร (19เมย.2555)
109.คุณดุษฎี  ทรัพย์ประเสริฐ (24เมย.2555)
110.คุณพิมพา วรวิทย์ (4พค.2555)
111.คุณชูศักดิ์  อภิชนพงศกร (13มิย.2555)
112.คุณจรูญ  แก่นนาคำ (19มิย.2555)
113.คุณอัจจิมา แซ่เอี้ยว (19มิย.2555)
114.คุณแก้ว ทองดี (19มิย.2555)
115.คุณโกศล เทียนทอง (27มิย.2555)
116.คุณหงษ์ทอง เถื่อนผึ้ง (27มิย.2555)
117.คุณปัญยดา จิตรสมาน (3กค.2555)
118.คุณอัมพา  สำราญใจ (20กค.2555)
119.ด.ญ.ธัญญริปต์  เรียงรัตน์ (20กค.2555)
120.คุณณัฐกนก  จินตแสวง (31กค.2555)
121.คุณพรรณฤดี โพธารมย์ (20กค.2555)
122.คุณสมถวิล วิริยะทวีกุล (28สค.2555)
123.คุณประสงค์ศรี  คชสวัสดิ์ (3กย.2555)
124.คุณรัตนาภรณ์  จินดากุล (17กย.2555)
125.คุณบุญตา ยี่ผาสุข (17ตค.2555)
126.ร.ต.ต.เชฐ์คารินท์  เกิดสังวรณ์ (10ตค.2555)
127.คุณสุจิตรา  วงษ์วร (4กพ.2556)
128.คุณวรรณวิไล รักขุมแก้ว (5มีค.2556)
129.คุณสุบิน แก้วคำ (10เมย.2556)
130.คุณโรสิตา  วสันต์สุนทร (4เมย.2556)
131.คุณศรีธร ชูชีพวัฒนา (30กย.2556)
132.คุณกิตติ กรรณสูตร (8ตค.2556)
133.คุณอุไรรัตน์ มั่นคง (9ตค.2556)
134.คุณวงศธร เพียรสุวรรณ (3มิย.2557)
135.คุณกานต์ชุดา เกียรติจิรกร (24มิย.2557)
136.คุณภาวิไล  คำเมฆ (27สค.2557)
ชมรมอาสาสมัครจิตอาสา โรงพยาบาลราชบุรี อาสาสมัครทำงานด้วยจิตสาธารณะ (กุศลจิต) ร่วมกับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ โดยยึดอุดมการณ์เมตตาธรรม มิตรภาพบำบัดต่อเพื่อนมนุษย์ ภายใต้หลักหัวใจเดียวกัน (ใจเขาใจเรา) ช่วยเหลือเกื้อกูล ดุจบิดามารดา หรือญาติมิตรที่มีต่อผู้ป่วย