ทำไมจึงต้องทำงานอาสาสมัคร"จิตอาสา รพ.ราชบุรี ยุคใหม่"


ด้วยเหตุผล
1.แรงบันดาลใจ จากประสบการณ์ตรงพบว่า ทางโรงพยาบาลราชบุรียังขาดแคลนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ทำให้การบริการแก่ผู้ป่วยล่าช้าและมีข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ จึงเกิดแรงบันดาลใจอยากมีส่วนช่วยเหลือด้านบริการเพื่อเติมเต็มคุณภาพ"Fill The Gap"
2.หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ในฐานะข้าราชการบำนาญ มีรายได้ประจำจากรัฐ สมควรจะได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินถิ่นเกิด โดยตระหนักอยู่เสมอว่า "มาทำหน้าที่ ใช้หนี้แผ่นดิน และมาทำบุญสร้างกุศลผลบุญ "
3.จิตสำนึกที่ดี พื้นฐานเดิมมีความเมตตา กรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ ด้วยจิตสาธารณะ(กุศลจิต) อยากให้เพื่อร่วมทุกข์(ผู้สูงวัย) ได้บรรเทาทุกขเวทนาจากการเจ็บป่วยทางกาย-ใจ หรือได้รับโอกาสความสะดวกสบายตามอัตภาพในการมารับบริการจากโรงพยาบาล
4.ตระหนักในหลักธรรมของพระพุทธองค์ มวลมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ตกอยู่ในกองทุกข์ ทุกชีวิตดิ้นรนให้พ้นจากกองทุกข์( สังสารวัฎของชีวิต) ฟังแล้ว - ท้าทาย - พิสูจน์สัจธรรม และอยากมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ร่วมกัน อีกทั้งได้รับความรู้ประสบการณ์ตรงด้านการแพทย์ สาธารณสุข เป็นผลดีต่อตนเองและครอบครัว
5.ใช้เวลาว่างในเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมให้มากที่สุด โดยเน้นความสำคัญของกาลเวลา  
  - วันเวลาผ่านไปเสมือนสายน้ำไม่ไหลกลับ .....................................(ไปไม่กลับ)
  - ถ้าเรานิ่งเฉยเกียจคร้าน ไร้จิตสำนึกที่ดี..........................................(หลับไม่ตื่น) 
  - ยากนักที่จะพบสัจธรรมแห่งชีวิต เกิดมาไร้ประโยชน์......................( ฟื้นไม่มี)    
  - ในที่สุด วาระสุดท้ายของชีวิตก็มาถึง..............................................(หนีไม่พ้น)            
ด้วยเหตุผลทั้ง 5 ประการ จึงเกิดแรงบันดาลใจ มาสมัครทำงานจิตอาสา โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ                                                                                                               
ผลที่ได้รับเป็นรูปธรรม 
  • มีความสุขกาย สบายใจ
  • เกิดความภาคภูมิใจในการกระทำความดี
  • มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
  • เชิดชูวงศ์ตระกูลและครอบครัว
  • อานิสงส์ผลบุญตอบแทนถึงลูกหลาน
  • เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง
  •        
นาย กิจพัฒน์ เรืองช่วย

                                                                                                                         จิตอาสา

ชมรมอาสาสมัครจิตอาสา โรงพยาบาลราชบุรี อาสาสมัครทำงานด้วยจิตสาธารณะ (กุศลจิต) ร่วมกับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ โดยยึดอุดมการณ์เมตตาธรรม มิตรภาพบำบัดต่อเพื่อนมนุษย์ ภายใต้หลักหัวใจเดียวกัน (ใจเขาใจเรา) ช่วยเหลือเกื้อกูล ดุจบิดามารดา หรือญาติมิตรที่มีต่อผู้ป่วย