ติดต่อเรา

สถานที่               
สำนักงานชมรมอาสาสมัครจิตอาสา โรงพยาบาลราชบุรี
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน หน้าตึกอำนวยการ)

โทรศัพท์             
032-719600 ต่อ 1805

วัน -  เวลา              
จันทร์-ศุกร์  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.30-16.30 น
                                       
ชมรมอาสาสมัครจิตอาสา โรงพยาบาลราชบุรี อาสาสมัครทำงานด้วยจิตสาธารณะ (กุศลจิต) ร่วมกับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ โดยยึดอุดมการณ์เมตตาธรรม มิตรภาพบำบัดต่อเพื่อนมนุษย์ ภายใต้หลักหัวใจเดียวกัน (ใจเขาใจเรา) ช่วยเหลือเกื้อกูล ดุจบิดามารดา หรือญาติมิตรที่มีต่อผู้ป่วย