ความเป็นมา

ความเป็นมา

จิตอาสา : บุคคลทรงคุณค่าของโรงพยาบาลราชบุรี
เอื้อเฟื้อ  เมตตา  อาสาช่วยงาน  บริการด้วยน้ำใจ

งานจิตอาสาโรงพยาบาลราชบุรี กำเนิดขึ้นจากคนกลุ่มหนึ่งที่อาสามาช่วยกันทำความดีด้วยการช่วยงานในโรงพยาบาลโดยไม่หวังผลตอบแทน มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า17ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2537เริ่มจากบุคลากรทั้งแพทย์ พยาบาลที่เกษียณอายุราชการแล้วอาสามาช่วยงานในโรงพยาบาล ในปีพ.ศ.2544ได้ริเริ่มโครงการอาสาสมัครจิตอาสาจากชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลราชบุรีและต่อมาในปี พ.ศ.2550 ได้จัดทำโครงการจิตอาสาตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคคลที่มีจิตสาธารณะมาแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้รับบริการในโรงพยาบาล เชื่อมสัมพันธภาพอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลกับผู้รับบริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ช่วยแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่ ลดปัญหาการให้บริการ ลดข้อร้องเรียน เพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
การดำเนินงานโครงการจิตอาสาโรงพยาบาลราชบุรียุคใหม่ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายโรงพยาบาล มีรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์สุพจน์ จิระราชวโร เป็นประธานและคณะกรรมการฝ่ายจิตอาสา มี พ.อ.เชิด วงษ์ไทย เป็นประธาน มีผู้สนใจมาสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานต่างๆ ในโรงพยาบาลทั้ง ข้าราชการ  ผู้สูงอายุ  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป    ปัจจุบัน มีจิตอาสาที่มาช่วยปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอจำนวน 59 คน  และมีกลุ่มจิตอาสาอื่น ๆ หมุนเวียนเข้ามาช่วยงานเป็นครั้งคราวอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

จิตอาสาเหล่านี้มาปฏิบัติงานด้วยจิตที่เป็นกุศล เสียสละแรงกาย แรงใจและเวลา มีคุณธรรม มองเห็นคุณค่าชีวิตของผู้อื่น เมตตาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นอกจากความสุข ความปลื้มปิติและความรู้สึกภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง แม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ แต่ยังมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีงามและเป็นกำลังใจให้กับบุคคลอื่นและผู้ศึกษาดูงานแม้ว่าร่างกายจะเสื่อมตามวัยแต่หัวใจไม่รู้โรยรา นอกจากนี้การทำความดีของจิตอาสาหลายๆคน เชื่อมเรียงร้อยกันเป็นกระแสของความดีที่ยิ่งใหญ่  ดึงดูดให้บุคคลต่างๆ เข้ามาทำความดีในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น
.

คณะกรรมการอาสาสมัครจิตอาสา รพ.ราชบุรีหน่วยงานที่ต้องการ


หน่วยงาน
โทร
จำนวนที่ต้องการต่อวัน
เพศ
อายุ
วัน-เวลาที่ต้องการ
รายละเอียดของงาน
งานรังสี 
1101
1-2
ชาย        
30-40
ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-12.00
นำส่งคนไข้ ณ จุดบริการต่างๆ
ฝ่ายโภชนาการ
1221
1-2
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-12.00
จัดเตรียมอุปกรณ์ บริการอาหาร บรรจุอาหารใส่ถุง
ห้องเฝือก               
2106
2-3
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
วันจันทร์/พฤหัสบดี จำนวน 2 คน วันศุกร์ จำนวน 3คน08.30-12.00

ช่วยเรียกคิว
แนะนำขั้นตอนการเข้ารับบริการ
-ช่วยวัดความดันโลหิต
-ช่วยเรียกบัตรเพื่อนำสติกเกอร์คัดกรองอาการจากผู้ป่วยมารวมเป็นชุดเดียวกัน ติดสติ๊กเกอร์คัดกรองอาการลงใน OPD CARD "
ฝ่ายประกันสุขภาพ
1322
1-2
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
จันทร์-ศุกร์ เวลา14.00-16.00
แยกเอกสารผู้ป่วยใน ที่ศูนย์ Discharge center
ห้องผ่าตัดชั้น 2ตึกเมตตา
1107 / 1108
1-2
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
จันทร์-ศุกร์14.00 - 15.00

ห่อผ้าซับโลหิตห้องผ่าตัด ที่จ่ายกลาง
หน่วยพัฒนาการเด็กออทิสติก
2208 / 2209
3-5
ไม่ระบุ    
ไม่เกิน 50ปี
จันทร์-ศุกร์09.00 - 11.00
กิจกรรมกลุ่มบำบัด ช่วยดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษในการทำกิจกรรเป็นกลุ่มกลุ่มละ คน เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียน ฝึกเข้าแถว ออกกำลังกาย ร้องเพลงชาติ ฝึกการรอคอยโดยการเล่นเกมส์      
ศูนย์เปล
1270
3-4 ราย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
จันทร์-ศุกร์10.00-14.00
"-รับโทรศัพท์
-ช่วยเข็นเปลนั่ง
-ช่วยดูแลผู้ป่วยเบื้อต้น
-ช่วยขับรถอเนกประสงค์มีใบอนุญาตขับรถยนต์"
อายุรกรรมหญิง1             
1172
1-2 ราย
ไม่ระบุ                   
ไม่ระบุ                   
ทุกวันอังคารบ่าย เวลา14.00-15.00
"ร้องเพลง /อุปกรณ์ในการร้องเพลง
,นวดคลายเครียด"
งานเวชระเบียน
1172
1-2 ราย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.30-15.30
งานบันทึกข้อมูล ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้   

ผู้ป่วยนอก
1174
เช้า 10 คน  
บ่าย 4 คน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
เช้า 07.30 – 11.00 น.
บ่าย 13 .00 - 14.00 น.
ประสานงานเรื่องการค้นประวัติผู้ป่วย
-วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว
-แนะนำข้อมูลและการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
-จัดนันทนาการเด็ก
-บันทึกข้อมูลในสมุดสุขภาพ
-เตรียมสุขเอกสารชุดตรวจสุขภาพ
-ช่วยเดินส่ง lab /ตามผลlab
ศัลยกรรมชาย2กาญจนาชั้น 5
2523 / 2524
3-4 ราย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ทุกวันศุกร์
งานเอกสารทำชุดรับใหม่
อายุรกรรมชาย 1
1157
3-4 ราย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
จันทร์-ศุกร์
เวลาแล้วแต่จิตอาสาจะสะดวก
1.จัดเตรียมเอกสารชุดรับใหม่
2.จัดเตรียมวัสดุ อุปการณ์ต่าง ๆ เช่น ตัดพลาสเตอร์ ฉีกซองเข็ม ทำสายรัดconclom
3.งานเก็บล้างทำความสะอาด จัดการสิ่งแวดล้อม"ข้อ 1-2 ขอจิตอาสาผู้สูงอายุ
ข้อ 3. ขอจิตอาสารุ่นเยาว์ เช่น นักเรียน"
ศสช. ประชานุเคราะห์ รพ.ราชบุรี
032-338260
5-6 รายต่อวัน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
"วันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลาราชการ
และในวันหยุดราชการเป็นบางครั้ง(กรณีมีการจัดกิจกรรม / โครงการพิเศษ)"
ดูแล ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มารับบริการ
Burn Unit ตึกเฉลิมพระเกียรติกาญจนาชั้น6               
2620 / 2621
1-2 รายต่อวัน               
หญิง
ไม่ระบุ
ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา10.00 - 12.00 น.
ช่วยม้วน Elastid bandage
จัดเรียงเอกสารชุดรับใหม่"               
เวชกรรมสังคม               
1313      
1-2 รายต่อวัน               
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ทุกวันจันทร์ เวลา 13.30 - 15.30น.               
"- วัดความดันโลหิต 
ประสานงานกับเวชระเบียน / X-ray
งานรักษาพยาบาลชุมชน     
1313                     
3-4 รายต่อวัน               
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
วันอังคาร - วันพุธ  14.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี 09.00 - 11.30น.               
  ค้นเอกสาร
ปั๊มใบรับรองแพทย์
ใส่ซองเอกสาร
ติดเบอร์คิวในใบ OPD CARD
เขียนผล Lab
 -เขียนใบนัดปะหน้าเอกสาร"  -อ่านเขียน ภาษาอังกฤษ
DischargeCenter
 1708
3-4 รายต่อวัน                
 
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
จันทร์-ศุกร์
เวลาแล้วแต่จิตอาสาจะสะดวก
 แกะแฟ้มเวชระเบียน
ศัลยกรรมทั่วไปชาย 1
2521
2-3 รายต่อวัน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
จันทร์,พุธ,ศุกร์12.00 -14.00 น.
พูดคุยช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไปและช่วยงานเอกสาร
การเงิน ระบบรับ
1675
1-2 รายต่อวัน               
ไม่ระบุ
18-40
เป็นครั้งคราว ระบุวันที่ไม่ได้ แต่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1วัน
1.นำเอกสารเรียกเก็บที่เสนอเซ็นต์แล้วออกจากแฟ้ม
2.จัดรวมเอกสารเรียกเก็บ นำเอกสารเรียกเก็บใส่ซอง
3.นำสำเนาเอกสารเรียกเก็บเจาะรู จัดเก็บใส่แฟ้มแต่ละโรงพยาบาล
ศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด      
2419
 1-2 รายต่อวัน               
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
 พุธ-ศุกร์ 9.00-12.00 น.
"-ช่วยรับใหม่ pt เช่น ช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้า ชั่งน้ำหนัก แนะนำสถานที่ เคลื่อยย้ายpt
-ช่วยทำชุดรับใหม่ เก็บน้ำเกลือ ช่วยป้อนอาหารptเป็นต้น
งานวิสัญญีพยาบาล

1-2 รายต่อวัน               
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ทุกวันเวลาราชการ 
ประสานงาน สื่อสารระหว่างญาติ(บริเวณจุดพักรอผู้ป่วย) กับเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด วิสัญญี ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและช่วยดูแลด้านจิตใจของญาติ      
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการใช้ Internet  / Computer  การใช้รีโมทปรับช่อง
  สัญญาณ TV
มีจิตใจในการให้บริการประชาชน"
หอผู้ป่วย หู คอ จมูก       
1542, 1543      
1 คนต่อวัน               
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ทุกวัน 13.00-15.00     
"จัดทำเอกสาร ประวัติผู้ป่วย เรียงเอกสารเมื่อผู้ป่วยจำหน่าย
เดินเอกสารไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง" 

ชมรมอาสาสมัครจิตอาสา โรงพยาบาลราชบุรี อาสาสมัครทำงานด้วยจิตสาธารณะ (กุศลจิต) ร่วมกับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ โดยยึดอุดมการณ์เมตตาธรรม มิตรภาพบำบัดต่อเพื่อนมนุษย์ ภายใต้หลักหัวใจเดียวกัน (ใจเขาใจเรา) ช่วยเหลือเกื้อกูล ดุจบิดามารดา หรือญาติมิตรที่มีต่อผู้ป่วย