การสมัครเป็นสมาชิก ชมรมอาสาสมัครจิตอาสา โรงพยาบาลราชบุรี

1.สั่งพิมพ์ใบสมัคร กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.ยื่นใบสมัครที่ สำนักงานชมรมอาสาสมัครจิตอาสาโรงพยาบาลราชบุรี
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน หน้าตึกอำนวยการ)


ชมรมอาสาสมัครจิตอาสา โรงพยาบาลราชบุรี อาสาสมัครทำงานด้วยจิตสาธารณะ (กุศลจิต) ร่วมกับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ โดยยึดอุดมการณ์เมตตาธรรม มิตรภาพบำบัดต่อเพื่อนมนุษย์ ภายใต้หลักหัวใจเดียวกัน (ใจเขาใจเรา) ช่วยเหลือเกื้อกูล ดุจบิดามารดา หรือญาติมิตรที่มีต่อผู้ป่วย