มนุษย์สัมพันธ์ สำคัญ.....นั่นไฉน?

                         
            มนุษย์สัมพันธ์             สร้างได้                       ไม่ยากนัก
            ถ้ารู้จัก                         การให้                         มักได้ผล
            ให้อภัย                         ให้ความรัก                  ให้เกียรติคน
            อย่ายกตน                    ข่มใคร                         มักไม่ดี
            ไม่กล่าวโทษ               ผู้ใด                              ให้หมองศรี
            รู้คุณคน                       แทนคุณท่าน               ในทันที
            อย่าย่ำยี                        เหยียดหยาม                 ประณามตน
            เริ่มด้วยเรา                   จริงใจ                          ให้เขาก่อน
            ผลสะท้อน                   ก็จะมี                           ทวีผล
            ยิ่งตัวเรา                       เอาใจเขา                      ใส่ใจตน
            จะเกิดผล                     มากมิตร                      สนิทนาน

ข้อควรตระหนัก    สำหรับพี่น้อง “จิตอาสา” ทุกท่าน
        กระบวนการทำงานอาสาสมัครจิตอาสาเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยสร้างความสุขแก่ผู้อื่นและสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เป็นงานที่เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมโดยแท้จริง    จึงจำเป็นอย่างยิ่งทุกคนต้องมี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคม  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ รัก สามัคคี ในการทำประโยชน์เอื้อเฟื้อ  ช่วยเหลือเกื้อกูล  แบ่งปัน  เสียสละ  สร้างสิ่งที่ดีงาม และช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ความรับผิดชอบต่อสังคม  เพิ่มประสิทธิภาพของภาระงาน .........“ทุกฝ่ายสุขกาย สุขใจ” ยกระดับจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ให้สูงขึ้น ก่อเกิดความเจริญงอกงามในการร่วมพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนสืบไป 

โดย คุณกิจพัฒน์  เรืองช่วย

ชมรมอาสาสมัครจิตอาสา โรงพยาบาลราชบุรี อาสาสมัครทำงานด้วยจิตสาธารณะ (กุศลจิต) ร่วมกับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ โดยยึดอุดมการณ์เมตตาธรรม มิตรภาพบำบัดต่อเพื่อนมนุษย์ ภายใต้หลักหัวใจเดียวกัน (ใจเขาใจเรา) ช่วยเหลือเกื้อกูล ดุจบิดามารดา หรือญาติมิตรที่มีต่อผู้ป่วย