จิตอาสา : บุคคลทรงคุณค่าของโรงพยาบาลราชบุรี

           งานจิตอาสาโรงพยาบาลราชบุรี  กำเนิดขึ้นจากคนกลุ่มหนึ่ง ที่อาสามาช่วยกันทำความดีด้วยการช่วยงานในโรงพยาบาลโดยไม่หวังผลตอบแทน  มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 18 ปี

  • พ.ศ. 2537 เริ่มจากบุคลากร ทั้งแพทย์ พยาบาล  ที่เกษียณอายุราชการแล้ว นำโดยนายแพทย์สัมพันธ์ สกุณา อาสามาช่วยงานในโรงพยาบาลราชบุรี ในยุคนี้ เรียก"อาสาสมัครโรงพยาบาลราชบุรี"
  • พ.ศ.2539 มีแพทย์มาช่วยตรวจรักษาผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ท่านคือนายแพทย์ประสิทธิ์ นิพัทธสัจก์
  • พ.ศ.2542 มีพยาบาลที่เกษียณอายุราชการมาช่วยให้บริการเพิ่มอีก  1 ท่านคือนางอ่อนศรี  ธไนศวรรยางกูร
  • พ.ศ.2544 มีการก่อตั้งชมรมอาสาสมัครโรงพยาบาลราชบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2544 มีจำนวนสมาชิก 20 คน โดยนายแพทย์มงคล จิตวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี ได้ทำพิธิเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 กันยายน 2544 และคุณขวัญใจ สายศิริ ได้แนะนำระบบบริการผู้ป่วยนอก 
  • พ.ศ.2549 ได้ริเริ่มจัดทำโครงการอาสาสมัครผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลราชบุรี มาเป็นอาสาสมัครเพิ่มจาก 8 คนเป็น 32 คน และก่อตั้ง "ชมรมอาสาสมัครผู้สูงอายุ โรงพยาบาลราชบุรี"
  • พ.ศ.2550 จัดทำโครงการจิตอาสาประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคคลที่มีจิตสาธารณะ มาแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้รับบริการในโรงพยาบาล  เชื่อมสัมพันธภาพอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลกับผู้รับบริการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ช่วยแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่ ลดปัญหาการให้บริการ ลดข้อร้องเรียน เพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและเปลี่ยนชื่่อชมรมอาสาสมัครผู้สูงอายุ โรงพยาบาลราชบุรี เป็น"ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลราชบุรี" มีสมาชิก 61 คน
  • พ.ศ.2551 โครงการศึกษาดูงานชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี
  • พ.ศ.2552 โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจิตอาสา ในรูปแบบของกิจกรรม บรรยายพิเศษ/อภิปรายกลุ่มให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การทำงานแบบจิตอาสา การป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ การตรวจสุขภาพจิตอาสา การมอบใบประกาศเกียรติคุณ
  • พ.ศ.2554 จัดทำโครงการอบรมจิตอาสากู้ชีพ
  • พ.ศ.2555 โครงการจิตอาสาพาบุญพาสุขสู่ผู้ป่วยสูงอายุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว:จิตอาสานำผู้ป่วยสวดมนต์ขณะรอรับบริการที่ OPD สัปดาห์ละ 3ครั้ง และการจัดกิจกรรมทำบุญสวดมนต์ ทำสมาธิ ฝึกจิตภาวนาโดยนิมนต์พระ มาเป็นวิทยากร เดือนละ 1 ครั้ง
การดำเนินงานโครงการจิตอาสาโรงพยาบาลราชบุรียุคใหม่ ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายโรงพยาบาลราชบุรี โดย นายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี เป็นประธานที่ปรึกษา และมีนายแพทย์ธนะบุญ ประสานนาม เป็นประธานกรรมการ ในส่วนของคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครจิตอาสา มี พ.อ.เชิด วงษ์ไทย เป็นประธาน  มีผู้สนใจมาสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานต่างๆ ในโรงพยาบาลทั้ง ข้าราชการ  ผู้สูงอายุ  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป    ปัจจุบัน มีจิตอาสาที่มาช่วยปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  และมีกลุ่มจิตอาสาอื่น ๆ หมุนเวียนเข้ามาช่วยงานเป็นครั้งคราวอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย
จิตอาสาเหล่านี้มาปฏิบัติงานด้วยจิตที่เป็นกุศล เสียสละแรงกาย แรงใจและเวลา มีคุณธรรม มองเห็นคุณค่าชีวิตของผู้อื่น เมตตาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นอกจากความสุข ความปลื้มปิติและความรู้สึกภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง แม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ แต่ยังมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีงามและเป็นกำลังใจให้กับบุคคลอื่นและผู้ศึกษาดูงาน แม้ว่าร่างกายจะเสื่อมตามวัยแต่หัวใจไม่รู้โรยรา นอกจากนี้การทำความดีของจิตอาสาหลายๆคน เชื่อมเรียงร้อยกันเป็นกระแสของความดีที่ยิ่งใหญ่  ดึงดูดให้บุคคลต่างๆ เข้ามาทำความดีในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น

                             เอื้อเฟื้อ  เมตตา  อาสาช่วยงาน  บริการด้วยน้ำใจ
ชมรมอาสาสมัครจิตอาสา โรงพยาบาลราชบุรี อาสาสมัครทำงานด้วยจิตสาธารณะ (กุศลจิต) ร่วมกับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ โดยยึดอุดมการณ์เมตตาธรรม มิตรภาพบำบัดต่อเพื่อนมนุษย์ ภายใต้หลักหัวใจเดียวกัน (ใจเขาใจเรา) ช่วยเหลือเกื้อกูล ดุจบิดามารดา หรือญาติมิตรที่มีต่อผู้ป่วย