การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของงานเวชระเบียน รพ.ราชบุรี จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบข้อคำถามตามความเป็นจริง